Civil Engineering CAD Solution
CECS je programski paket namenjen za projektovanje linijskih i površinskih objekata u niskogradnji. Pokrivene su praktično sve pozicije koje se sreću prilikom projektovanja puteva i površinskih objekata, od digitalizacije i obrade podloga, preko konstrukcije i obrade digitalnog modela terena, situacionog plana, rektifikacije tačaka snimljenih po postojećem kolovozu, podužnog profila (sa optimizacijom nivelete kod rehabilitacija), modelovanja objekata i kosina, i poprečnih profila – sa specijalnim dodacima za rehabilitacije, kompletnim obeležavanjem i planimetrisanjem. Ceo paket je tako koncipiran da pruži maksimalnu upotrebljivost, u svakoj situaciji i fazi projektovanja. Funkcionalnost komandi objašnjena je kroz detaljni HELP sistem koji se poziva direktno iz radnog okruženja. Tu su i filmovi, koji prikazuju praktični rad na nekim od najinteresantnijih pozicija u projektnom procesu.
Projektovanje

Programiranje

Konsalting

Stručni nadzor